Het Interreg-project France-Wallonie-Vlaanderen met de naam C2L3PLAY – Cross Border Living Lab is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma dat door de Europese Unie gefinancierd wordt. De projectleider is de Université de Mons.

Via de website crossborderlivinglabs.eu willen de projectpartners van C2L3PLAY de gebruikers beter informeren. De tekeningen, foto’s, beelden, teksten, animatiefilmpjes met en zonder geluid, en alle andere documenten op deze website zijn industriële en/of intellectuele eigendom van C2L3PLAY of van de partners. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, openbaarmaking, wijziging, vertaling en/of aanpassing, of overdracht naar een andere website is verboden. Mits bronvermelding mag u de verschillende voorwerpen wel kopiëren voor persoonlijk gebruik. De gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C2L3PLAY via de projectleider, is strikt verboden. Alle informatie en presentaties vermeld op de pagina’s van deze website zijn enkel ter informatie. Ze kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden. C2L3PLAY en de projectpartners zijn niet aansprakelijk bij het gebruik van deze informatie en presentaties voor privé- of beroepsdoeleinden.

Wettelijke informatie

Projectleider C2L3PLAY : Université de Mons (UMONS)
20 place du Parc
7000 Mons, België
Tel : +32 (0) 65 37 30 01
BTW-nr.: BE 0850.123.935
Wettelijk statuut : openbare universiteit
Wet van 5 juli 1920 (gewijzigd door de wetten van 9 april 1965 en 28 mei 1971)
Wettelijke vertegenwoordiger : de Rector van de Universiteit

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens van de gebruikers van de website worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (AVG), alsook overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving..

 • Verwerking Verantwoordelijke : Université de Mons (UMONS), place du Parc 20, 7000 Mons.
 • Verwerker : Clémence MARTIN, Projectverantwoordelijke, Université de Mons – Institut NUMEDIART, Boulevard Dolez 31 – 7000 Mons, clemence.martin@umons.ac.be
 • Contactgegevens van de DPO (Data Protection Officer) : dpo@umons.ac.be / Adres : place du Parc 23, 7000 Mons

De verzendlijsten van C2L3PLAY (nieuwsbrieven, enz.) zijn volledig confidentieel en worden in geen geval aan derden bezorgd. Het project C2L3PLAY – Cross Border Living Labs zamelt persoonsgegevens in ter gelegenheid van projectoproepen die gelanceerd worden. De persoonsgegevens worden ingezameld via het aanvraagformulier dat de gebruiker invult op de website crossborderlivinglabs.eu. Hierbij bewaren we de contactgegevens van de kandidaten, evenals de omschrijving van de ingediende projecten. In het aanvraagformulier verzamelen we uw contactgegevens (naam, voornaam, mailadres, telefoonnummer, adres), de informatie over uw eventuele organisatie (SIRET-nummer, BTW-nummer, contactgegevens, type van organisatie), evenals de informatie over het project dat u indient binnen het kader van de begeleiding aangeboden door C2L3PLAY.

Op basis van uw toestemming houden we uw persoonsgegevens bij met als doel om :

 • uw kandidatuur als reactie op de projectoproepen te bekijken
 • u te kunnen contacteren binnen het kader van een begeleiding aangeboden door C2L3PLAY
 • u te informeren en om u mails te sturen zodat u over de nodige informatie beschikt over de projectoproepen en de laatste updates over het project C2L3PLA
 • in tweede instantie anonieme statistieken in te zamelen over bezoekers.

De kandidaatstelling kan slechts afgerond worden indien de gebruiker ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, ook de subsidiabiliteit van het project wordt hierdoor bepaald.

U kan uw toestemming echter op elk moment herroepen door dit per mail aan te vragen bij clemence.martin@umons.ac.be. In dat geval kunnen we uw kandidatuur niet verder behandelen.

We houden alle ingezamelde en naamsgebonden informatie bij zolang we dit kunnen onderbouwen met het doel van de verwerking en de controles binnen het Interreg-project. De gegevens zullen niet commercieel gebruikt worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder uw voorafgaande, schriftelijke toestemming. We bezorgen uw gegevens aan de projectpartners, evenals aan de subsidiërende overheden.

C2L3PLAY wil u erop wijzen dat de links naar de website ook hyperlinks en andere verwijzingen naar andere websites kunnen bevatten die we niet beheren, noch controleren en waarop deze Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer niet van toepassing zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de producten en diensten die ze aanbieden. We raden u daarom aan om de regels over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke website die u bezoekt nauwgezet te lezen. Deze regels kunnen namelijk verschillen van onderhavige regels.

Nadat u uw identiteit aangetoond hebt, kan u vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens en kan u desgevallend vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Indien alle wettelijke vereisten vervuld zijn, dan hebt u ook het recht om uw gegevens te laten schrappen, om de verwerking ervan te beperken en om ze over te dragen. De vraag moet gesteld worden:

 • per post aan : Clémence MARTIN, Université de Mons – Institut NUMEDIART, Boulevard Dolez 31 – 7000 Mons
 • per e-mail aan : martin@umons.ac.be

Indien er een dergelijke aanvraag is, dan reageert de UMONS hier zo snel mogelijk op en in elk geval binnen de maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze deadline met twee maanden verlengd worden, rekening houdend met de complexiteit van de aanvragen en met de hoeveelheid. 

Binnen de maand na ontvangst van de aanvraag informeert de UMONS de betrokkene over deze mogelijke verlenging en over de redenen waarom. Indien de betrokkene de aanvraag elektronisch bezorgt, dan bezorgen we de informatie indien mogelijk ook elektronisch, tenzij de betrokkene dit anders vraagt. Indien de UMONS geen gevolg geeft aan de vraag van de betrokkene, dan moeten we de betrokkene hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en dit ten laatste binnen de maand na ontvangst van de aanvraag. Hierbij informeren we de betrokkene over de redenen waarom er niks ondernomen wordt en over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit en om een beroep in te stellen. De betrokkene kan inderdaad, in geval van klacht i.v.m. zijn/haar gegevens, steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien de aanvragen van een betrokkene manifest ongegrond of buitensporig zijn, o.a. omwille van het terugkerende karakter, dan kan de UMONS:

 • de betaling eisen van de redelijke kosten die verband houden met de administratieve kosten om de informatie te verschaffen, de communicatie af te handelen of de gevraagde maatregelen te nemen;
 • of weigeren om gevolg te geven aan deze aanvragen.
Contact

Clémence MARTIN
Université de Mons – Institut NUMEDIART
Boulevard Dolez 31 – 7000 Mons
+32 65 37 47 25
clemence.martin@umons.ac.be